دکتری:

مهندسی معدن، گرایش فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (۱۳۸۹)

عنوان پایان نامه: جداسازی توریم، اورانیم، لانتانیدها و آکتینیدها از محلول فروشویی آنومالی زریگان به روش استخراج حلالی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای.

کارشناسی ارشد:

مهندسی معدن، گرایش فرآوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (۱۳۸۱)

عنوان پایان نامه: بهینه سازی و افزایش کارایی مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند- کرمان

کارشناسی:

مهندسی معدن، گرایش استخراج

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (۱۳۷۸)

عنوان پایان نامه: طراحی تونل با استفاده از نرم افزارهای Exemine و Phases