۱- کارگاه علمی- تخصصی با عنوان “Recent advances in hydrometallurgy“، برگزار شده به وسیله پرفسور فتحی حبشی از دانشگاه لاوال کانادا در دانشگاه صنعتی شاهرود.

۲- کارگاه علمی- تخصصی با عنوان “Pollution problems in mineral industry“، برگزار شده به وسیله پرفسور فتحی حبشی از دانشگاه لاوال کانادا در دانشگاه صنعتی شاهرود.

۳-کارگاه علمی- تخصصی با عنوان “A look at the periodic table“، برگزار شده به وسیله پرفسور فتحی حبشی از دانشگاه لاوال کانادا در دانشگاه صنعتی شاهرود.

۴-کارگاه علمی- تخصصی با عنوان “Anew look at the periodic table“، برگزار شده به وسیله پرفسور فتحی حبشی از دانشگاه لاوال کانادا در دانشگاه صنعتی شاهرود.

۵- کارگاه علمی- تخصصی با عنوان “Kinetics of metallurgical process“، برگزار شده به وسیله پرفسور فتحی حبشی از دانشگاه لاوال کانادا در دانشگاه صنعتی شاهرود.

۶-کارگاه آموزشی “آشنایی عمومی با نانو“- شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان و مجتمع آموزش عالی زرند.