۱.

عنوان: استخراج حلالی: اصول

مولف: محمود اسکندری نسب

ناشر: انتشارات دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان با همکاری انتشارات تایماز تهران

شابک و سال انتشار: ۱-۵۰-۷۴۰۳-۶۰۰۹۷۸-۱۳۹۳

۲.

عنوان: استخراج حلالی: کاربردها

مولف: محمود اسکندری نسب

ناشر: انتشارات دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان با همکاری انتشارات تایماز تهران

شابک و سال انتشار: ۸-۴۸-۷۴۰۳-۶۰۰۹۷۸-۱۳۹۳